Nyheder

 

MLI Tennis

Ordinær generalforsamling 13. marts 2016

 

 

                           Formandens beretning


Indledning

2015 har i MLI Tennis været præget af såvel positive som negative begivenheder.

Medlemsudviklingen

En af de største udfordringer klubben og dermed bestyrelsen står over for er den vigende medlemstilslutning over de senere år. Sidste år har vi således alene kunne registrere 64 medlemmer i alt, heraf 52 voksne og 12 unge under 18 år. I sidstnævnte gruppe udgør familiemedlemskaberne 11 unge. En nylig opgjort statistik foretaget af MLI viser, at MLI Tennis i perioden fra 1997 – 2015 næsten har halveret sit medlemstal fra 120 til 64 medlemmer.  Ja, vi har endda et enkelt år, 2003, været oppe på 148 medlemmer. En demografisk opgørelse fra 2015 viser samtidig, at aldersgruppen 60+ udgør 50 pct. af medlemmerne.

At udviklingen i MLI Tennis ikke er enestående viser en opgørelse over medlemsudviklingen i Dansk Tennis Forbund, som i perioden 1990 – 2014 er faldet fra 120.000 til 57.000 medlemmer, og at faldet er størst i aldersgruppen 25 – 59 år. Også i de to øvrige tennisklubber i Halsnæs Kommune er der sket et betydeligt fald i medlemstilgangen, uden at vi kender de nøjagtige tal.

De netop opremsede tal viser med al tydelighed, at tennissporten såvel på landsplan som lokalt og helt specifikt i MLI Tennis befinder sig i en krise.

Den nuværende situation udgør dels et organisatorisk problem og kan på sigt skabe økonomiske problemer for MLI Tennis. Organisatorisk fordi vi mister betydning og kan få sværere ved at rekruttere medlemmer til bestyrelsen.  Og økonomisk kan en fortsat medlemsnedgang betyde, at vi ikke længere kan fastholde et lavt kontingent. Heldigvis viser de regnskabs – og budget tal, som kassereren om lidt vil fremlægge for generalforsamlingen, at vi fortsat har en sund økonomi, men hvor længe kan det blive ved.

Bestyrelsen har naturligvis allerede indledt drøftelser om mulige tiltag til at bedre den nuværende situation. På den korte bane, d.v.s. allerede i år, har vi taget skridt til konkrete hverve aktioner. Som eksempler kan nævnes en aftale med Liseleje Ejendomskontor om at lægge en flyer om MLI Tennis på dansk, engelsk og tysk ud i alle udlejningshuse, etablering af en særlig senior tennisdag om ugen ligesom vi har kontakt til et par andre, vinterprægede sportsklubber i kommunen om særlige medlemspakker.  Vi har endvidere, desværre hidtil forgæves, rettet henvendelse til et par skoler i kommunen med et særligt tilbud om at kunne låne vore tennisbaner i håbet om, at skabe interesse for tennis blandt de unge.

Vi har også en kontakt til DGI Tennis, Nordsjælland og de to andre tennisklubber i Halsnæs for at høre om deres erfaringer med medlemsrekrutteringer. Vi har endelig i 2015 effektiviseret klubbens administration med anskaffelse af vores nye administrations -og booking system samt moderniseret vores hjemmeside.

I det lidt længere perspektiv kan vi dog ikke udelukke en kontingentforhøjelse, ligesom eventuelle samarbejds -eller fusionsaftaler med andre klubber kan blive en option.

Ud over de tiltag, som bestyrelsen har iværksat, skal der lyde en kraftig opfordring til medlemmerne om at kigge sig rundt i omgangskredsen for at finde potentielle medlemsemner. Og I er meget velkomne til at informere bestyrelsen om personer, som I kan anbefale som medlemmer i klubben. Så kan vi rette henvendelse til dem.

 

Nyt medlems – og booking system

Heldigvis har 2015 også budt på positive oplevelser. Ud over gode tennisbaner med stor spillelyst hos medlemmerne, har bestyrelsen med stor hjælp fra medlemside også brugt en del tid og kræfter på anskaffelse og implementering af et nyt on-line medlems system, Klubmodul. Hos Klubmodul ApS fandt vi et system, som vi syntes passede til en mindre klub som vores. For at teste systemet et par måneder inden den nye sæsonstart, satte vi systemet i gang den 1. september 2015. Og jeg er glad for at kunne sige, at det nye system er blevet godt modtaget i medlemskredsen. Og det er også meget enkelt at bruge. Det kræver blot at det enkelte medlem på sin PC, Ipad eller smartphone logger sig ind på hjemmesiden: mli-tennis.dk, opretter en profil, betaler sit kontingent og booker en banetid on-line. Fremgangsmåden er udførligt beskrevet på hjemmesiden, og de medlemmer, der allerede har oprettet en profil, skal ikke gøre det igen, med mindre der er sket ændringer siden oprettelsen.

Derudover har systemet givet bestyrelsen en række administrative fordele.

Ny hjemmeside

Dernæst fik vi i 2015 opfyldt et længe næret ønske om at få en ny, moderne hjemmeside, som vi selv kunne administrere. En vel fungerende hjemmeside er et godt middel til at skabe opmærksomhed om klubben og dens aktiviteter.

Den nye hjemmeside er nu ved at være klar til at blive lanceret. Layoutet er på plads, og vi mangler blot nogle få redaktionelle tilpasninger af teksterne.

Bestyrelsen har også planer om, i pagt med tidens ånd, at bruge andre sociale medier i promoveringen af klubben. F.eks. kunne den nye Liseleje face book gruppe være et muligt redskab.

Nyt kodelås system

Også i de fysiske forhold vil der ske en mindre ændring ved den nye sæsons start. Vi erstatter det gamle nøgle baserede adgangs system med et nyt kodelås system. Koden til det nye låse system vil blive meddelt medlemmerne pr. e-mail når kontingentbetalingen er registreret. Ud over et enklere adgangs system, vil det også give klubben en økonomisk gevinst, da vi sparer udgiften til nøgler.

Sportslige aktiviteter

På den sportslige front har 2015 været ”same procedure as last year”.

Tennisbanerne blev istandgjort af HP Tennis. Og efter den sædvanlige periode med lidt bløde baner blev de rigtig gode. Og trods det faldende medlemstal har der i sommermånederne været stor aktivitet på banerne uden at det dog har været vanskeligt at finde banetider.

På turneringsfronten har vi gennemført de sædvanlige to arrangementer. I kampen om Halsnæs mesterskabet for veteraner, 60+, blev MLI Tennis nummer 2 efter Hundested men foran Frederiksværk. Vi håber på endnu et avancement i år.

Vores interne klubmesterskab i double for voksne, ”Træk-en-makker”, var igen et vellykket arrangement med en blanding af spændende tennis kampe og et hyggeligt socialt samvær. Også det vil blive søgt gennemført i år.

Som et nyt tiltag vil vi i 2016 prøve at lave en ugentlig ”Senior -  tennis” dag efter en model som har været afprøvet en årrække med succes i Hundested. Tanken er, at alle medlemmer over en vis alder, som vi endnu ikke har lagt os fast på, hvis de har lyst, møder op en formiddag midt i ugen og spiller et par timers tennis og har et socialt samvær over en kop kaffe, som klubben byder på. Bestyrelsen håber initiativet, som vi vil orientere om på hjemmesiden, vil blive vel modtaget af medlemmerne.

Ungdoms aktiviteter – eller mangel på samme

Som tidligere nævnt havde vi i sidste sæson 12 medlemmer under 18 år. Heraf var de 11 medlemmer en del af et familiemedlemskab, hvorfor det må antages, at de unge primært er medlem for at spille tennis sammen med familien. Vi har derfor heller ikke sidste år iværksat særlige trænings eller andre aktiviteter for de unge.

Dog prøvede vi at rette henvendelse til to skoler i kommunen med et tilbud til eleverne om at komme på anlægget for at prøve tennissporten. Men trods positive tilbagemeldinger fra skolerne fik de aldrig sat det i gang.

Samarbejde med andre

Også i 2015 har vi nydt godt af samarbejdet med andre organisationer.

Først vil jeg fremhæve det gode samarbejde med MLIs hovedforening og dens andre afdelinger, fodbold, gymnastik og dart. Som lillebror i det selskab, har MLI Tennis stor glæde af den administrative overbygning, som Hovedforeningen udgør, og vi deltager aktivt i hovedbestyrelsesarbejdet.

Samarbejdet med Frederiksværk og Hundested Tennisklubber er fortsat på samme relativt lave niveau, idet vi alene har haft Halsnæs mesterskabet for veteraner som fælles aktivitet. Men også i år er der taget initiativ til at udbygge samarbejdet til gavn for de tre klubber.

Som en del af MLI er vi medlem af DGI, De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. Hos DGI, Nordsjælland tennisafdeling har de en række dygtige unge konsulenter, som vi kan hente megen god inspiration hos.

Sidst men ikke mindst skal jeg fremhæve den samarbejdsaftale, vi har med KM Sport i Frederiksværk og Hundested, og som nu kører på tredje år. Gennem denne aftale kan vore medlemmer hente gode rabatter på alt sportsudstyr herunder opstrengning og tennisbolde. I skal blot henvise til medlemskabet af MLI Tennis.

Tak

Jeg er nu nået til afslutningen af denne beretning. Og herunder skal lyde en tak til medlemmerne for opbakningen omkring klubben og bestyrelsens arbejde. Undtagelsesvis vil jeg fremhæve et enkelt medlem, idet jeg vil rette en særlig tak til vort medlem, Jan Egdø, uden hvis helt ekstraordinære indsats, vi ikke havde fået de nye medlems – og booking system op at stå.

En særlig tak skal også lyde til Liseleje Ejendomskontor for den indsats de yder for at skaffe medlemmer og gæstespillere til klubben. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

Tak ligeledes til vores revisorer, Lise Christiansen og Morten Rasmussen for deres indsats for  at holde opsyn med bestyrelsens forvaltning af klubbens økonomi. Takken omfatter naturligvis også vores revisor suppleant, Birger Jarulff, selv om funktionen ikke har været så belastende.

Vi er glade for, at I alle tre har givet tilsagn om at fortsætte.

Igen i år skal der lyde en tak til mine bestyrelseskolleger, som endnu en gang har ydet en stor indsats for MLI Tennis. Også tak for et rigtig hyggeligt samvær i det forløbne år.

Lad mig til sidst nævne, at vi igen modtog en pokal fra MLI, på foreningens generalforsamling i december 2015. Denne gang var det vores bestyrelsesmedlem Jess Hamm, der modtog MLIs seniorpokal på vegne af vores interne it-udvalg, bestående af Jess, Jan Egdø og Lars Mikkelsen for deres store arbejde med det nye medlems system og hjemmesiden Tillykke til dem alle tre.

Vi ser nu frem til den nye sæson 2016. Vi sætter sæsonen i gang med Standerhejsningen den 24. april, kl 11.00. Vi håber her at kunne præsentere medlemmerne for en stor nyhed, som jeg dog ikke vil afsløre ved denne lejlighed.

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer