Nyheder

 
 MLI Tennisafdeling

Resultatopgørelse sæson 2018

Periode: 01.01.2018 – 31.12.2018

2016 2017 2018 2018 2019

Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget
Indtægter

Kontingent voksne 22750 16900 15000 12025 11000
Kontingent familie 5850 19000 22000 24200 26000
Kontingent børn/unge 450 750 700 300 600
Kontingenter i alt
36650 37700 36525 37600
Baneudlejning/Gæster 5055 7040 9000 9659 10000
Ungdomstilskud 2320 2490 2500 6090 5000
Andre indtægter (kiosksalg mv) 177 883 1000 2817 2000
Indtægter i alt 36602 47063 50200 55091 54600


Udgifter

Baneudgifter

Klargøring af baner 15198 15155 16000 18021 18000
Vedligeholdelse af baner 225 1448 1500 6306 3000
Nyanskaffelser 1777 1698 3000 7701 2000
Vedligeholdelse øvrige anlæg
3156 3500 2973 3000
Baneudgifter i alt 17200 21457 24000 35001 26000Arrangementer

Klubmesterskaber 2493 1723 2000 1268 1500
Halsnæsmesterskaber 411 196 300


Generalforsamling/standerhejsning
54 200 2128 2000
Bestyrelsesmøder 903 1356 1400 433 2000
Kioskindkøb
627 800 2407 1000
Arrangementer i alt 3807 3956 4700 6236 6500Administration

Gaver 874 2753 2500 1549 1500
Annoncer og reklamer 1718 1751 2000 1768 2000
Diverse kontorhold 299 300 300 556 500
Kontingenter(DGI og lignende) 343 641 700 901 900
Porto og gebyrer 340 0
375 0
Internet og webhotel 1575 1979 2500 2659 2800
Mindre anskaffelser
1131
2512 1500
Administration i alt 5149 8555 8000 10320 9200
Udgifter i alt 26156 33968 36700 51557 41700Resultat 1 10446 13095 13500 3534 12900Ekstraordinære poster (klubhus)

Ekstraordinære indtægter 54020 30735
0 0
Ekstraordinære Udgifter 89480 0
0 0
Ekstraordinære poster total -35460 30735
0 0Renteindtægter m.v. 5 11 10 13 15
Diverse gebyrer
-300 -400
400Resultat 2 -25009 43541 13110 3547 12515
Status pr. 31.12.2018


31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Aktiver
kassebeholdning 2197 401 939


girokonto 4684 16785 20644


aktionær bankkonto 17561 40797 40730


kursværdi aktier 214 242 129

Aktiver i alt 24656 58225 62442

Passiver
Gæld til MLI 10000 0 0


Fremmedkapital ialt 10000 0 0

Egenkapital:

egenkapital primo 39638 14656 58225


regulering primo

783


reguleret egenkapital primo

59008


årets underskud/overskud -25009 43541 3547


kursregulering 27 28 -113


Egenkapital i alt 14656 58225 62442
Mellemregning MLI Hovedbest. 0 241218 0
Passiver i alt 24656 299443 62442


Revisionspåtegning

Vi har revideret resultatopgørelse for 2018 samt status pr. 31. december 2018.
Vores gennemgang har omfattet stikprøver af udgifts- og indtægtsbilag samt

beholdning af kontanter og indestående i pengeinstitut.
Vi har ingen bemærkninger til vores gennemgang.


Morten Rasmussen Birger Jarulf

revisor revisor
Marianne Bech Lars Mikkelsen

formand kassserer

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer