Nyheder

MLI Tennisafdeling
Resultatopgørelse sæson 2016
Periode: 01.01.2016 – 31.12.2016


2015 2016 2016 2017

Regnskab Budget Regnskab Budget
IndtægterKontingent voksne 25451 28000 22750 22000
Kontingent familie

5850 8000
Kontingent børn/unge 3600 3600 450 500
Baneudlejning/Gæster 2450 2500 5055 7000
Ungdomstilskud 3080 3000 2320 2000
Andre indtægter (diverse klubhus) 2000
177
Indtægter i alt 36581 37100 36602 39500


UdgifterBaneudgifterKlargøring af baner 15089 15000 15198 16000
Vedligeholdelse af baner

225 500
Nyanskaffelser 2013 2000 1777 2000
Vedligeholdelse øvrige anlæg 4563 1000
2000
Baneudgifter i alt 21665 18000 17200 20500

ArrangementerKlubmesterskaber 1912 2000 2493 2500
Halsnæsmesterskaber

411 500
Generalforsamling/standerhejsning 824 1000
200
Bestyrelsesmøder 4138 2000 903 1000
Arrangementer i alt 6874 5000 3807 4200

AdministrationGaver 2468 2000 874 1000
Annoncer og reklamer 1480 1500 1718 1800
Diverse kontorhold 2185 1000 299 500
Kontingenter(DGI) og deltagerudgifter

343 400
Porto og gebyrer 300 300 340 400
Internet og webhotel 10949 1000 1575 1800
Administration i alt 17382 5800 5149 5900
Udgifter i alt kr 45921 28800 26156 30600

Resultat 1

10446 8900

Ekstraordinære poster (klubhus)Ekstraordinære indtægter

54020
Ekstraordinære Udgifter

89480
Ekstraordinære poster total

-35460

Renteindtægter m.v. 19
5

Resultat 2 -9321 8300 -25009
Aktiver 31.12.2014 31.12.2015 31-12-16

kassebeholdning 220 0 2197
girokonto 3369 5486 4684
aktionær bankkonto 45184 33967 17561
kursværdi aktier 167 185 214

Aktiver i alt 48940 39638 24656

Passiver 31.12.2014 31.12.2015 31-12-16

Gæld til MLI

10000
Fremmedkapital ialt

10000

Egenkapital:egenkapital primo 44141 48940 39638
årets underskud/overskud 4756 -9321 -25009
kursregulering 43 19 27
Egenkapital i alt 48.940 39638 14656

Passiver i alt 48.940 39.638 24656RevisionspåtegningVi har revideret resultatopgørelse for 2016 samt status pr. 31. december 2016.
Vores gennemgang har omfattet stikprøver af udgifts- og indtægtsbilag samtbeholdning af kontanter og indestående i pengeinstitut.
Vi har ingen bemærkninger til vores gennemgang.
Morten Rasmussen Lise Christiansenrevisor revisor
Erik Kjærgaard Lars Mikkelsenformand kasssererHold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer