Nyheder

MLI Tennis

Ordinær generalforsamling 11. marts 2018

Formandens beretning

Indledning

MLI Tennis har haft en rigtig god sæson i 2017. Trods en vigende interesse for tennissporten generelt, har vi haft en medlemsfremgang på 34%. Fremgangen har selvfølgelig haft en gunstig indflydelse på klubbens økonomi, således, at vi ultimo året havde en egenkapital på knap 60 tus. kr. Kassereren vil under regnskabsgennemgangen uddybe tallene, mens jeg i det følgende vil komme ind på nogle mulige årsager til det gode resultat.

Medlemstal og økonomi

I 2017 havde klubben 83 medlemmer, heraf 53 mænd og 30 kvinder. Det er en fremgang på 21 medlemmer set i forhold til året før. Det er ligeledes glædeligt, at vi havde 21 medlemmer under 25 år, som er den aldersgrænse, der gælder for det kommunale ungdomstilskud.

Også antallet af gæstespillere, d.v.s. spillere der lejer sig ind mod betaling af en timeleje, er steget ganske betydeligt i 2017, i økonomisk henseende ca. 40%.

Bestyrelsen har naturligvis forsøgt at finde årsagerne til denne gunstige udvikling. En hovedårsag er, som det kan læses ud af regnskabstallene den omlægning af familiekontingentet, der skete sidste år. Tidligere omfattede familie medlemskabet en senior og op til tre hjemmeboende unge under 18 år. Det ændrede vi sidste år til at omfatte et ægtepar eller et samlevende par med op til tre hjemmeboende unge under 18 år. Det samlede kontingent blev sat til 1.000,- kr. for en hel sæson. Ændringen har medført en markant stigning i familiemedlemskaberne og kun et mindre fald i de almindelige voksen medlemskaber.

En anden årsag til den stigende medlemsinteresse skal søges i den meget nemme adgang til at reservere banetider gennem vores on-line bookingsystem, som nu har været fuldt implementeret i to år.

Vi tror ligeledes, at de hyggelige sociale rammer, der er skabt omkring tennisanlægget med det nye tennishus m.v., har medvirket til at fastholde og tiltrække medlemmer til klubben.

Bestyrelsen tog endvidere sidste år det initiativ at få fremstillet et større antal flyers med informationer om klubben. Gennem et samarbejde med de lokale ejendomsmæglere, især Liseleje Ejendomskontor, nu EDC mæglerne, fik vi lagt flyerne ud i alle udlejnings sommerhusene. Det kan have medvirket til forøgelsen af gæstespillerne.

Det er oplagt, at de tiltag, som jeg netop har omtalt, vil blive fortsat i den kommende sæson. Men bestyrelsen overvejer også andre nye tiltag. Bl.a. drøfter vi, hvorledes vi i højere gtad kan drage nytte af de sociale medier til at løfte informationsniveauet om MLI Tennis, ud over den modernisering af vores hjemmeside, som skete sidste år.

Som tidligere nævnt har den gode medlemsfremgang også haft en gunstig virkning på klubbens økonomi. Vores dygtige kasserer, Lars Mikkelsen, vil om lidt gennemgå regnskabet for 2017 og budgettet for 2018. Jeg skal blot nævne to forhold med positiv effekt på klubbens formue. For det første havde vi et driftsresultat på kr. 13 tus., ud af en omsætning på kr. 47 tus., hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende, ikke mindst i betragtning af de rimelige kontingentsatser, som vi kører med, og som har stået uændret i snart mange år.

Dernæst modtog vi efter en temmelig lang og til tider vanskelig proces det lovede tilskud fra Halsnæs Kommune til støtte for opførelsen af vores nye tennishus. En stor tak til kommunen herfor.

Vi er derfor nu i den heldige situation, at vi senere på generalforsamlingen kan forslå uændret kontingent for den kommende sæson.

Aktivitetsniveauet

For nogle år siden havde bestyrelsen en grundig drøftelse af, hvad er vi for en klub, og hvordan vil vi udvikle os i fremtiden, eller som det hedder på moderne dansk: hvad er MLI Tennis DNA.

Drøftelserne mundede ud i følgende enkle vision: ” MLI Tennis skal være en tennisklub for motionister, fastboende og landliggere, på alle niveauer. Klubben skal tilbyde medlemmer og gæstespillere tennisspil i gode og moderne rammer, baseret på en sund økonomi og et konkurrencedygtigt kontingent”. Og det er i det lys, I skal vurdere de aktiviteter, bestyrelsen sætter i gang på såvel anlægssiden som på den sportslige side.

På anlægssiden er den højst prioriterede opgave at sørge for, at vores to baner er i god stand. Vi afsætter derfor hvert år et relativt stort beløb til klargøring af banerne med ekstern bistand. Og efter den sædvanlige bløde opstart, indtil de har sat sig rigtigt, synes jeg, at de har været rigtig gode, ikke mindst i de senere år. Derudover bruger vi tid og økonomi på indkøb og udskiftning af sædvanlige tennisrekvisitter, når behovene opstår. I år påtænker vi at udskifte hovedparten af de vindbekyttere, der omkrandser banerne. Også forholdene omkring banerne forsøger vi at gøre hyggelige, moderne og brugervenlige. Lad mig fra de senere år igen fremhæve tennishuset og on-line bookings-og medlemsystemet. I forbindelse med opførelsen af det nye tennishus undersøgte bestyrelsen muligheden for at etablere bade-og toilet forhold. Men omkostningerne hertil ville blive så store, at de langt ville overstige vores formåen. Vi har dog fået etableret adgang til toilet oppe i MLIs klubhus. Nøglen hertil hænger indenfor i tennishuset.

På den sportslige front er aktivitetsniveauet i klubben forholdvis begrænset. Således har vi kun to turneringsaktiviteter i sæsonens løb. Dels har vi, i øvrigt på MLI Tennis initiativ, en årlig turnering om Halnæsmesterskabet i double for aldersgruppem 50+ med Frederiksværk og Hundested Tennisklubber, og dels afholder vi vort eget klubmesterskab i double for seiorer, ”Træk-en-makker”. Og endelig tog nogle af vores kvindelige medlemmer for et par år siden initiativ til en åben damedouble, hvor alle klubbens damer er velkommen tirsdag og søndag formiddag til spil og hyggeligt samvær. Et par gange i sæsonen spiser de også frokost sammen i tennishuset. Det har været en fin succes. De nævnte aktiviteter vil fortsætte i den kommende sæson. Derudover vil vi forsøge at etablere en åben double også for klubbens mandlige medlemmer.

Som et nyt initiativ vil vi i år også søge igangsat en ”makkerbørs”, hvor nye og gamle medlemmer via vores hjemmeside kan spørge andre medlemmer, om de har lyst til at spille en single eller en double.

Samarbejde med andre

Samarbejdet mellem MLI Tennis og hovedforeningen, MLI, og dens øvrige afdelinger er fortsat i en god og tillidsfuld atmosfære. Tennisafdelingen har 2017 brugt en del mere tid på hovedforeningen end tidligere. Det skyldes en beslutning i hovedforeningen om at modernisere MLIs vedtægter, så de mere præcist afspejler det samvirke, der i dag er mellem hovedforeningen og afdelingerne. Efter et grundigt forarbejde igennem hele 2017 i MLIs hovedbestyrelse, hvor jeg har repræsenteret tennisafdelingen, vedtog MLIs generalforsamling den 29. november 2017 nye vedtægter for MLI.

Jeg skal her blot omtale de vigtigste ændringer og deres konsekvenser for MLI Tennis.

Da der udadtil har været lidt misforståelser om betydningen af de nye vedtægter, er det vigtigt at slå fast, at grundstrukturen er uændret med en hovedforening og nogle afdelinger, som p.t. er fodbold, gymnastik, tennis, dart og støtteforeningen, ”Vennerne”. Da de gamle vedtægter var uklare med hensyn til, hvem der tog sig af hvad, er det nu slået fast, at hovedforeningen tager sig af opgaver, der har fælles interesse for alle afdelinger. Lad mig som eksempler nævne de forhandlinger, der p.t. pågår mellem MLI og kommunen om en betydelig udvidelse af klubhuset, og hvor vores kasserer, Lars, deltager i en følgegruppe til projektet. Et andet eksempel er ”Oktoberfesten”, hvortil alle afdelingers medlemmer inviteres. Her sidder Mette i en følgegruppe. Jeg minder om, at en stor del af overskuddet fra festen har medvirket til opførelsen af vores tennishus.

En anden væsentlig ændring er sket i MLIs ledelsesstruktur. Den årlige generalforsamling er erstattet af et årsmøde, som har et mere socialt indhold, og således at MLIs øverste myndighed nu er en bestyrelse bestående af formændende fra de enkelte afdelinger eller en stedfortræder herfor. Sådan har det de facto været de sidste tre år, men nu er det formaliseret. På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen valgtes Kim Daugbjerg, fodbold til formand, Carsten Madsen, dart til næstformand og tennisafdelingen ved undertegnede til kasserer.

De opgaver, der ikke udtrykkeligt er beskrevet i MLIs formålsparagraf som værende af fælles interesse, varetages nu suverænt af de enkelte afdelinger. Det har den konsekvens, at alle afdelinger nu skal have egne vedtægter. Derfor har vi et forslag herom senere på dagsordenen.

Udover vedtægterne var der også uddeling af pokaler på MLIs generalforsamling. Også denne gang modtog en af tennisafdelingens ildsjæle, Karin Egdø, en hædersbevisning i form af MLIs senior Pokal, ikke mindst for sit store arbejde med at starte vores åbne damedouble op. Stort tillykke til Karin.

Også i 2017 har vi haft stor glæde af vort medlemskab og samarbejde med DGI, Nordsjælland. MLI har et kollektivt medlemskab af DGI omfattende hovedforeningen og alle afdelingerne. Derigennem har vi en gunstig forsikringsordning samt et lidt lavere kontingent end, hvis vi var separat medlem. Men hver afdeling under MLI kan alligevel trække på de dygtige konsulenter, DGI har inden for de enkelte sportsgrene.

Afslutning

Som det fremgår af punktet valg af formand senere på dagsordenen, er dette min sidste beretning som formand for MLI Tennis. Efter 11 år som formand og 1 år som sekretær, synes jeg, det er tid til friske kræfter på formandsposten. Jeg er derfor meget glad for, at Marianne Bech har sagt ja til at stille op til formandsposten. Marianne har været medlem i mange år af MLI Tennis sammen med sin mand Lars og deres børn, og hun er en drivende kraft bag åben damedouble.

Jeg har altid synes, det er lidt patetisk, når en afgående formand, der har siddet i mange år, bruger megen tid på at opremse alle de fremragende resultater, der er opnået i vedkommendes formandstid. Så det skal jeg skåne jer for.

Sandheden er jo også, at de positive ting, der er sket i min formandstid, er resultatet af en fælles indsats i bestyrelsen i et samarbejde med aktive medlemmer i klubben. Og jeg har været utrolig privilligeret af den bestyrelse, vi har haft i min formandstid. Dels har der været meget få udskiftninger og dels har vi arbejdet rigtig godt sammen. Og det vil jeg sige mange tak for.

Jeg kom ind i bestyrelsen ved et rent tilfælde. Jeg har altid været meget tennis interesseret og boet i sommerhus i Liseleje hele mit liv. Uden at kende ret meget til MLI Tennis gik jeg alligevel til deres generalforsamling tilbage i 2006. Også dengang havde man vanskeligt ved at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, og der var på generalforsamlingen en stor diskussion om formandsposten, da den daværende formand, Arne Krogh, efter mange år på posten ønskede at træde fra. Da jeg stort set var den eneste uden for bestyrelsens kreds, der deltog i generalforsamlingen, mente Arne, at den post kunne jeg tage. Det synes jeg måske var lige dristigt nok, så jeg afslog pænt, men lod mig overtale til at blive sekretær, og senere hen også formand. Og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg synes, det har været både spændende og sjovt. Og så har jeg lært rigtig mange dejlige mennesker at kende, hvoraf nogle i dag er blevet nære personlige venner.

Jeg har da også haft mange dejlige oplevelser. Lad mig blot nævne MLI Tennis 25 års jubilæum i 2011, der fik pæn omtale i lokal pressen, udviklingen af vort on-line bookings-og medlemssystem og sidst men ikke mindst opførelsen af vort nye tennishus.

Jeg vil dog nævne en negativ udvikling i min formandstid, og det udviklingen i ungdomsarbejdet. Ikke fordi vi ikke har unge medlemmer, som tidligere nævnt var en fjerdel af medlemmerne sidste år unge under 25 år. Men det har primært været sommerhusgæster, som har spillet med famlilierne. Da jeg startede i bestyrelsen, havde klubben adskillige unge fastboende medlemmer, og vi havde en ansat træner. Men ganske langsomt faldt interessen for tennis hos de unge, og til sidst måtte bestyrelsen træffe det valg at stoppe ungdomstræningen. Det har ærgert mig.

Det er min opfattelse, at hvis vi vil have elite tennis på ungdomsniveau i en kommune af Halsnæs størrelse, skal det skabes i et fællesskab mellem kommunens tre tennisklubber, eventuelt i en fælles elite overbygning. Men det har hidtil ikke været lydhørhed over for.

Må jeg til sidst takke medlemmerne for god opbakning til klubbens og bestyrelsens arbejde.

Dernæst en tak til Liseleje Ejendomskontor, EDC mæglerne, for et godt samarbejde om uddeling af vores flyers og til KM Sport for vores samarbejdsaftale.

Ligeledes en tak til vores mangeårige revisorer, Morten Rasmussen og Lise Christiansen samt revisorsuppleanten Birger Jarulff for deres arbejde med at føre tilsyn med bestyrelsens af klubbens midler.

Endelig en stor tak til bestyrelsen for endnu en fin indsats og et dejligt socialt samvær.

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer