Nyheder

MLI Tennis

Ordinær generalforsamling 12. marts 2017Formandens beretningIndledning

Sæsonen 2016 har været en god sæson for MLI Tennis, med et stabilt medlemstal, en sund økonomi, et moderniseret anlæg og et godt og vel fungerende klubliv. Disse emner vil jeg uddybe i det følgende.

Medlemstal og økonomi

I 2016 havde vi 62 medlemmer, fordelt med ca. tre fjerdedele voksne og ca. en fjerdedel unge medlemmer under 18 år. Medlemstallet er på niveau med 2015 og synes at stabilisere sig på disse ca. 60 medlemmer. På baggrund af den generelle tilbagegang tennissporten har i disse år, finder bestyrelsen medlemstallet tilfredsstillende, da det lige netop er tilstrækkeligt til at fastholde et lavt kontingent med det nuværende aktivitetsniveau, og stadig have en sund økonomi. Som alle andre sportsklubber ønsker vi naturligvis også at øge medlemstallet, og bestyrelsen har da også til stadighed drøftelser om dette tema. Men det bedste markedsføringsværktøj er dog stadig medlemmernes anbefaling til venner og bekendte om at blive medlemmer i MLI Tennis. Og jeg skal opfordre medlemmerne til at have øjne og ører åbne for nye medlemsemner.

Som kassereren om et øjeblik vil gøre rede for, har vi også i 2016 haft en tilfredsstillende økonomisk drift i MLI Tennis. Trods ekstraordinære store udgifter til bl.a. opførelsen af vores nye klubhus, er det alligevel lykkedes os at komme ud af året med et overskud på ca. 5.000,- kr. på driften. Og det vel at bemærke med uændrede kontingentsatser. Vores kontingenter for seniorer og unge er nu knapt halvdelen af, hvad der opkræves i de to øvrige tennisklubber i Halsnæs Kommune, ligesom vores familiekontingent ligger væsentlig under niveauet i Frederiksværk og Hundested TK.

Netop familiekontingentet, som vi indførte for et par år siden, og som gælder for et senior medlem og op til tre unge medlemmer inden for samme husstand, har været genstand for drøftelser i bestyrelsen. Vi har overvejet forskellige former for yderligere fleksible medlemskaber, som f.eks. korttids medlemskaber, ægtefælle medlemskab m.v. Hovedprioriteterne for bestyrelsen har imidlertid været at bevare en enkel medlemsstruktur og et relativt lavt kontingent. Så overvejelserne er endt med, at vi i dag foreslår en justering af familiekontingentet, så det udvides til at omfatte to ægtefæller/samboende og unge under 18 år inden for samme husstand. Til gengæld foreslår vi en mindre forhøjelse af kontingentsatsen for familiemedlemskabet, som dog stadig vil indeholde en betydelig rabat for ægtefæller/samboende og deres unge.

Anlægsaktiviteter

I overensstemmelse med MLI Tennis vision om at være en tennisklub for motionister, fastboende og landliggere, på alle niveauer, som tilbydes tennisspil i gode og moderne rammer, har bestyrelsen det sidste par år arbejdet på at opdatere og modernisere driften og klubbens anlæg.

I september 2015 igangsatte vi et helt nyt on-line medlems- og banebookingssystem. 2016 har derfor været det første hele driftsår for systemet. Det er bestyrelsens vurdering, at systemet har fungeret tilfredsstillende og er blevet godt modtaget af medlemmerne.

Tennisbanerne, som bliver klargjort af en ekstern leverandør, har, efter den sædvanlige ”bløde” opstart, med vejrgudernes hjælp været rigtig gode.

Men kronen på værket har været, at det sidste år lykkedes os at få opført et nyt klubhus, vores ”Tennishus”. Det er ikke noget ”palads”, men det opfylder et længe næret ønske om at skabe nogle hyggelige og sociale rammer om vort klubliv. Og jeg vil godt benytte denne lejlighed til at rette en varm tak til de medlemmer, inden og uden for bestyrelsen, som har ydet en kæmpe frivillig indsats på såvel det praktiske plan som med at bane vejen for finansieringen af huset. Ligeledes en stor tak til MLIs hovedbestyrelse, som med en stor økonomisk bistand har været det økonomiske fundament for huset. Og sidst men ikke mindst en stor tak til Borgmesteren og Halsnæs Kommune, som med en større bevilling har gjort det muligt at opføre huset uden at tømme klubkassen. I øvrigt er det første gang i klubbens 31 årige historie, at vi modtager et økonomisk tilskud fra kommunen.

Sportslige aktiviteter

Med vores godt og vel 60 medlemmer har banekapaciteten været tilstrækkelig til, at alle har kunnet finde en banetid, der passer dem. Der hen over sæsonen været livlig aktivitet på banerne, og vi har haft den glæde, at vores antal af gæstespillere er steget betydeligt.

Jeg glæder mig endvidere over det initiativ, der blev taget af et par af klubbens kvindelige medlemmer til at arrangere et double spil for damer. I første omgang søndag formiddag, og senere hen udviddet til tirsdag eftermiddag. Da vort nye klubhus stod færdigt arrangerede damerne også en hyggelig frokost i disse rammer. Det er bestyrelsens håb, at det gode initiativ vil fortsætte også i den kommende sæson. Vi overvejer at kopiere konceptet til vores mandlige medlemmer, så vi får en herredag.

MLI Tennis deltog også sidste år i kampen om Halsnæsmesterskabet for 50+ i herre – og damedouble mod Frederiksværk og Hundested TK. Men selv om vi stillede med et stærkt hold, rakte det kun til en anden plads. Vi forventer, at mesterskabet også finder sted i år.

Endelig vil jeg nævne vores årlige klubmesterskab i herre og dame double, ”Træk – en – makker”, som sidste år havde samlet rekord deltagelse med 20 deltagere. Vi havde en rigtig god formiddag i strålende vejr med spændende tenniskampe efterfulgt af det sædvanlige ”pølsegilde”. Også dette arrangement vil vi gentage i år.

Samarbejde med andre

Samarbejdet med øvrige afdelinger under hovedforeningen MLI, som er fodbold, gymnastik, dart og MLIs venner, forgår primært gennem de kvartalsvise møder i MLIs hovedbestyrelse. Jeg synes, at den nye struktur, som blev indført for nogle år siden, hvor hver afdeling er repræsenteret i hovedbestyrelsen, men derudover har et selvstændigt liv, fungerer godt og tillidsfuldt. Der tages behørigt hensyn til de mindre afdelingers, som tennis og darts interesser, hvilket f.eks. har givet sig udslag i, at stort set hele overskudet fra MLIs oktoberfest i 2015 blev doneret til tennisafdelingen til hjælp til opførelsen af vores klubhus. Jeg vil godt takke mine kolleger i MLIs hovedbestyrelse for et godt samarbejde.

Arbejdet i MLI har igen ført til, at tennisafdelingen modtog to pokaler på hovedforeningens generalforsamling i december 2016. Mette Glendorf modtog en jubilæumspokal fra MLIs 80 års jubilæum i 2016 for hendes mangeårige indsats i tennisafdelingens bestyrelse, mens jeg var så heldig at modtage årets Povl Westphal pokal. Tillykke til begge.

Gennem MLI er tennisafdelingen medlem af DGI, Nordsjællands tennisafdeling. Vi har et rigtig godt samarbejde med konsulenterne i DGI, som altid er parate med hjælp og gode tilbud.

Endelig også en tak for et fortsat godt samarbejde med KM Sport i Frederiksværk og Hundested. Ud over de gode rabatter vore medlemmer kan opnå gennem vores samarbejdsaftale med KM Sport, yder de også god sponsorstøtte til Halsnæsmesterskabet og vores klubmesterskab.

Tak

Afslutningsvis skal der lyde en tak til vore medlemmer for god opbakning til klubbens og bestyrelsens arbejde.

Dernæst en tak til Liseleje Ejendomskontor for fortsat godt samarbejde, som sidste år bl.a. gav mulighed for at lægge vores akkvisitionsfolder ud i udlejningshusene. Måske en af årsagerne til det øgede antal gæstespillere sidste år.

Ligeledes en tak til vores mangeårige revisorer, Lise Christiansen og Morten Rasmussen samt revisorsuppleanten, Birger Jarulff, for deres arbejde med at føre tilsyn med bestyrelsens forvaltning af klubbens økonomi.

Endelig en stor tak til mine bestyrelseskolleger, som endnu en gang har ydet en stor indsats for MLI Tennis. Også en tak for et hyggeligt samvær både på og uden for tennisbanen.

Vi ser nu frem til den nye sæson 2017, som traditionen tro starter med Standerhejsningen, der finder sted lørdag den 29. april, kl 11.00. Herefter er banerne klar til at blive taget i brug. 

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer